หลักสูตร

“กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน Trends HR@4.0”

(Strategic Compensation Management Trends HR@4.0)

 

    หลักการและเหตุผล    ทิศทางการบริหารค่าตอบแทนแนวโน้มยุค 4.0 ทั้งในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส รางวัลจูงใจ ทั้งในเชิงของ short term incentive และ long term incentive ที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทนอย่างก้าวกระโดดและเชื่อมโยงในทุกมิติ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการทำงานที่มุ่งเน้นด้านปริมาณและประสิทธิผลของงานมากขึ้นโดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยการทำงาน พฤติกรรมและสังคมการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องพิจารณาและทบทวนในทุกด้าน เช่น แนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน  ปัจจัยในการกำหนดอัตราค่าตอบแทน  การประเมินค่างาน (Job Evaluation)  โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน  ปัญหาสำคัญในการกำหนดอัตราค่าตอบแทน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะแห่งอนาคต ซึ่งการกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนที่เป็นธรรม มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทำให้องค์การและบุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่  ช่วยลดปัญหาความเลื่อมล้ำของบุคลากรภายในองค์การ ผลประกอบการขององค์กรเพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์การในกระแสโลกาภิวัตน์ในท้ายที่สุด

 

วัตถุประสงค์   

  1. เพื่อให้ผู้อบรมเล็งเห็นความสำคัญและแนวโน้มการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

  2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงปัจจัยสำคัญในการกำหนดและการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

  3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการกำหนดกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและเชื่อมโยงกับแนวโน้มค่าตอบแทนในยุค 4.0  

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้อบรมสามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนตามแนวโน้มในอนาคตได้

  2. ผู้อบรมทราบปัจจัยสำคัญในการกำหนดและการบริหารค่าตอบแทนในอนาคตได้

  3. ผู้อบรมสามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและเชื่อมโยงกับแนวโน้มค่าตอบแทนในยุค 4.0  

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

  2. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

  3. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

  4. Case Study (กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรม)

 

หัวข้อการบรรยาย  " หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน Trends HR@4.0 "

                 (Strategic Compensation Management Trends HR@4.0)

   Lesson 1:     วิวัฒนาการและทฤษฎีพื้นฐานของค่าตอบแทน  

   Lesson 2:     แนวทางการพัฒนาค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์  

   Lesson 3:     ขั้นตอนในการกำหนดรูปแบบและนำกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนไปปฏิบัติ 

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved