หลักสูตร

“สุดยอด …. นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ”

(The recruitment and selection professionals)

 

     หลักการและเหตุผล จากองค์การต่าง ๆ ที่สามารถอยู่รอดได้ในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากองค์การเหล่านั้นมีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆขององค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งการที่องค์การจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น สิ่งสำคัญคือ การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักที่สำคัญคือ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  โดยการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการแสวงหากลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับองค์การให้เข้ามาร่วมงาน ส่วนการคัดเลือกบุคลการ เป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องจากการสรรหา  หลังจากนั้นทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ตรวจสอบ ตัดสินใจรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าร่วมงานกับองค์การ เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์การควรให้ความสนใจ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการบริหาร พัฒนา หนึ่งในปัจจัยสำคัญ คือองค์การนั้นสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด เพราะฉะนั้นการที่องค์การจะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต้องมีบุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และหากองค์การต้องการมีบุคลากรที่มีคุณภาพก็ต้องมีระบบการสรรหา และคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัยและเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์  

   1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการสรรหาอย่างเป็นระบบ

   2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจขั้นตอนการคัดเลือก

   3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการและกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรในอนาคต

   4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

   1) ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ระบบ ขั้นตอน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   3) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ วิธีการ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในอนาคต  

   4) ผู้อบรมสามารถนำการไปประยุกต์ใช้ในองค์การได้     

  

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (หลักการ + ประสบการณ์)

  2. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   (Experiential Techniques)

  3. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace learning)

หัวข้อการบรรยาย  " หลักสูตร สุดยอด …. นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ "

                 (The recruitment and selection professionals)

   Module 1:     การวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   Module 2:     การสรรหาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบนั้น มีขั้นตอนดังนี้

   Module 3:     การคัดเลือกบุคลากรควรดำเนินตามขั้นตอนดังนี้

   Module 4:     การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรในอนาคต

   Module 5:     การคัดเลือกบุคลากรจากการสัมภาษณ์

   Module 6:     Workplace learning 

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหารและหัวหน้าทุกสายงาน /ผู้จัดการ/หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล /เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรทุกระดับเจ้าของธุรกิจ

                            และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved