หลักสูตร

“เครื่องมือสำหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร”

(Tools for recruitment and selection)

 

    หลักการและเหตุผล  ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผ่านมาได้มีการพยายามมุ่งเน้นการปฎิรูปการบริหารจัดการอย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ วัฒนธรรมการบริหารงานเริ่มเปลี่ยนไป ผู้บริหารรุ่นใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับคน (Human Resources Management) องค์ความรู้ (Knowledge Management) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) แต่ทั้งหมดที่กล่าวมา  ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในเป้าหมายที่องค์การวางไว้ได้ หากการสรรหาและคัดเลือก “บุคลากร” ขององค์กรมีความบกพร่องหรือขาดประสิทธิภาพ ไม่ได้บุคลากรที่เหมาะสม หลายองค์การประสบปัญหาการหมุนเวียนของการลาออกสูง (Turnover) หลายองค์การยังคงต้องเผชิญกับปัญหาด้านคุณภาพของพนักงาน ทั้งที่ได้นำเทคนิคต่างๆของการทดสอบและคัดเลือกที่ใช้อยู่ในองค์กรใหญ่ๆระดับโลก แต่แล้วทำไมถึงยังมีปัญหาด้านคุณภาพของบุคลากรอยู่  การค้นหาเครื่องมือเพื่อเป็นกลไกในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร น่าจะเป็นคำตอบแรกขององค์การที่จะช่วยตอบปัญหาต่างๆในด้านได้และอาจกล่าวได้ว่า “ไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะตัดสินคนได้ 100% แต่การเลือกใช้เครื่องมือการคัดเลือกที่เหมาะสมและการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านั้นเพื่อบอกแนวโน้มคุณสมบัติของผู้สมัคร จะช่วยให้แนวโน้มในการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมตามตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรได้เพิ่มสูงขึ้น”       

 

วัตถุประสงค์ 

    1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

    2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 4) เพื่อให้ผู้เข้าสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ  

    1) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    2) ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจวิธีการเกี่ยวกับเครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    3) ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรได้อย่างเหมาะสม

    4) ผู้เข้าประยุกต์ใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

  

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

  2. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาใกล้ตัวให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้

  3. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

  4. Work shop กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดทักษะการรับรู้

หัวข้อการบรรยาย  “ หลักสูตร เครื่องมือสำหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ”

                 (Tools for recruitment and selection)

   Lesson 1:      กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิ์ภาพ

   Lesson 2:     เครื่องมือการสรรหาบุคลากร (Methods of Recruitment)

   Lesson 3:     กรอบความคิดของการคัดเลือกบุคลากร

   Lesson 4:     เครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ตามแบบฉบับของทีมฟุตบอล

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหารและหัวหน้าทุกสายงาน /ผู้จัดการ/หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานสรรหาทรัพยากรมนุษย์/เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรทุกระดับ

                            เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป 

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved