หลักสูตร

“การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร”

(Human resource planning recruitment and selection)

 

     หลักการและเหตุผล  การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็น เงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ หากองค์การเริ่มต้นด้วยการวางแผนในการสรรหาบุคลากรที่ดี มีความสามารถ เข้ามาร่วมงานได้นั้น องค์การประสบผลสำเร็จ และสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และยิ่งหากองค์การมีการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรไว้ล่วงหน้ากับความต้องการบุคลากรในตำแหน่งอะไร  จำนวนเท่าไหร่  มีคุณสมบัติอย่างไร ถือเป็นบทพิสูจน์ฝีมือของนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์  ทั้งนี้ก็เพราะ “การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร” ได้ตรงตามที่องค์การต้องการเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม 

 

วัตถุประสงค์ 

   1) เพื่อให้ผู้อบรมทราบความหมายและสำคัญของการวางแผน

   2) เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ ทักษะและความเข้าใจกระบวนการวางแผนสรรหาและคัดเลือก

   3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางในการวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   4) เพื่อให้ผู้อบรมทราบองค์ประกอบสำคัญวางแผนสรรหาคัดเลือกบุคลากรตามแผน  

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ  

   1) ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผน

   2) ผู้อบรมมีความรู้ทักษะ ความเข้าใจ กระบวนการวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

   3) ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางในการวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

   4) ผู้อบรบนำไปประยุกต์ใช้การวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของ

    องค์การได้

  

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

  2. เน้นการเรียนรู้เนื้อหาที่ใกล้ตัวง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้

  3. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

  4. Work shop กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดทักษะการรับรู้

หัวข้อการบรรยาย  " หลักสูตร การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร "

                 (Human resource planning recruitment and selection)

   Chapter 1:     ความหมายและความสำคัญของการวางแผน

   Chapter 2:    กระบวนการสรรหาบุคลากร

   Chapter 3:    ขั้นตอนการวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   Chapter 4:    องค์ประกอบสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามแผน

   Chapter 5:    การวางแผน สรรหาและคัดเลือกอย่างไรให้ได้เป็นไปตามแผน

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหารและหัวหน้าทุกสายงาน /ผู้จัดการ/หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานสรรหาทรัพยากรมนุษย์/เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรทุกระดับเจ้าของ

                            ธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป  

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved