หลักสูตร

“เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร”

(Recruitment and Selection Officer)

 

    หลักการและเหตุผล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นปัจจัยที่ส่งผลสู่ความสำเร็จของธุรกิจ หากองค์การได้บุคลากรที่ดี  มีคุณภาพ  ทั้งด้านความรู้  ความสามารถ ทักษะในงาน และคุณลักษณะเฉพาะตัว ย่อมส่งเสริมให้องค์การและธุรกิจเจริญก้าวหน้า การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้างคุณภาพให้กับองค์การในระยะยาว  เพราะหากองค์การสามารถจูงใจให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ  ทักษะ ทัศนคติ มาสมัครเพื่อรับการคัดเลือก ซึ่งเป็นโอกาสที่องค์การจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานมีสูง ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับกระบวนการคัดเลือกบุคลากร โดยจะต้องดำเนินการอย่างมีลำดับ เป็นขั้นตอน และมีหลักการ ตั้งแต่การกำหนดอัตรากำลังและขอบข่ายงาน การวางแผน การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก การวางแผนคัดเลือก การสรรหาโดยวิธีการต่าง ๆ การออกแบบใบสมัคร การวิเคราะห์ข้อมูลจากใบสมัคร การดำเนินการสอบการสอบสัมภาษณ์ การสรุปผล การประกาศผล เพราะบุคคลเหล่านั้น จะเป็นกำลังในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

    

วัตถุประสงค์   

    1)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและเข้าใจกระบวนการ และ แนวคิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบหลักการ ขั้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิผล

    4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกแหล่งสรรหาและเทคนิคการคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ   

    1) ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการ และ แนวคิดการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    2) ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    3) ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิผล

    4) ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกแหล่งในการสรรหาและนำเทคนิคการคัดเลือกบุคลการไปใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การได้

  

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

  2. เน้นการเรียนรู้แบบ (Participation) เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม  

  3. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ( Experiential Techniques)

  4. เน้นการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ (Role Play)

หัวข้อการบรรยาย  " หลักสูตร เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร "

                 (Recruitment and Selection Officer)

   Lesson 1:      ความหมายและความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   Lesson 2:     สรรหาบุคลากร

   Lesson 3:     การคัดเลือกบุคลากร

   Lesson 4:     Workshop

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหารและหัวหน้าทุกสายงาน /ผู้จัดการสรรหา/หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์/เจ้าหน้าที่สรรหาทุกระดับ/เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจ

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved