หลักสูตร

“Trick การออกแบบและการเขียน Job Description (JD.) อย่างไรให้ได้ประสิทธิผล”

 (Design and writing Job Description (JD) How to get effectiveness)

 

     หลักการและเหตุผล   การออกแบบและการเขียน JD (Job Description) ถือว่ามีความสำคัญมากของ การบริหารงาน ธุรกิจ องค์การ และบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมาก  ณ. ปัจจุบัน  (Job Description) หรือที่มักจะเรียกย่อๆ ว่า JD (เจ-ดี)  เป็นเอกสารที่ระบุหน้าที่งานของตำแหน่งงาน ที่มีการกำหนดขึ้นในแต่ละองค์การ  มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ  เพื่อบอกว่าตำแหน่งงานนั้นคือตำแหน่งอะไร  ทำหน้าที่อะไรบ้าง และผู้ที่จะมาทำงานในตำแหน่งนี้ควรจะต้องคุณสมบัติลักษณะอย่างไร ซึ่งแต่ละองค์การมีแนวทางการเขียนที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป แต่ท้ายที่สุดของการออกแบบและการเขียน Job Description คือ มุ่งเน้นให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นทราบขอบเขตของความรับผิดชอบงาน  คุณลักษณะ คุณสมบัติที่เหมาะสมในตำแหน่ง ตรงตามความต้องการขององค์การ   

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้   

   1) เพื่อให้เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิดในการออกแบบและการเขียน JD ไปใช้งานในการบริหารจัดการด้านต่างๆ

   2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ในปรับปรุง JD. ให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพ (ISO)  

   3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปกำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตน ให้มี Functional Competency และ Managerial Competency ที่เหมาะสมกับการทำงาน บทบาทหน้าที่งานที่เปลี่ยนไปได้ตรงตามเป้าหมายขององค์การ

   4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการออกแบบและเขียน JD. เชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และการประเมินผลทดลองงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ  

   1) ผู้เข้าอบรม ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดในการออกแบบและการเขียน JD. 

   2) ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ในออกแบบและเขียนปรับปรุง JD. ให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพ (ISO) 

   3) ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไป กำหนด ทบทวน ปรับปรุง JD หน่วยงานของตนให้เหมาะสมกับการทำงาน  บทบาทหน้าที่งานที่เปลี่ยนไป ตรงตามเป้าหมายขององค์การ

   4) ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบและเขียน JD. ให้เชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลทดลองงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

  2. เน้นการเรียนรู้แบบ Workshop ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

  3. เน้นการเรียนรู้จาก Case Study (กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง)

  4. เน้นการเรียนรู้จากการสร้างสถานการณ์จริง ( workshop จัดทำ JD จากบทละครในการทำงาน)

หัวข้อการบรรยาย  " หลักสูตร Trick การออกแบบและการเขียน Job Description (JD.) อย่างไรให้ได้ประสิทธิผล " 

                 (Design and writing Job Description (JD) How to get effectiveness)  

   Chapter 1:     เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Job Description

   Chapter 2:    ส่วนประกอบของ Job Description (JD.)       

   Chapter 3:    แนวทางในการจัดทำ Job Description (JD) 

   Chapter 4:    Trick การออกแบบและการเขียน Job Description (JD.) อย่างไรให้ได้ประสิทธิผล 

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหารและหัวหน้าทุกสายงาน /ผู้จัดการ/หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

                            /งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล /เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรทุกระดับเจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนวันที่อบรม :            1  วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved