หลักสูตร

“เคล็ดไม่ลับ…. การวิเคราะห์งานและออกแบบงาน HR @ เทรนด์ 4.0”

(Job analysis and job design of work for HR @Trend 4.0)

 

      หลักการและเหตุผล   หากผู้บริหารระดับสูงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องศึกษาวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการทำงาน หากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) อย่างเป็นระบบและมีการออกแบบงาน (Job Design) ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันโดยเน้นจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายพร้อมทั้งเกิดประสิทธิผลในการทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ภายใต้  HR @ Trend 4.0   ในอนาคตที่องค์การมีความหลากหลายของแรงงาน ซึ่งในความหลากหลายของแรงงานย่อมมีความคิดและมุมมองใหม่ๆ นั้นสามารถนำมาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้ เน้นการทำงานให้สำเร็จไม่ใช่แค่งานเสร็จ  การบริหารดาวเด่นในองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ ตลอดจนการสร้างการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ พร้อมกับการสร้างคนที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป  เพราะฉะนั้น หากฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบงานที่สามารถตอบสนองให้กับองค์การได้ตามเป้าหมาย ย่อมส่งผลถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันในตลาดคู่แข่งได้

 

วัตถุประสงค์

   1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และการออกแบบงาน (Job Design) และสร้างแนวคิดให้ผู้เข้าอบรมในการวิเคราะห์และออกแบบงานให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในทำงานในรูปแบบใหม่ๆ พร้อมกับการสร้าง”คน” ที่มีความหลากหลายและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

   1) ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และการออกแบบงาน (Job Design) และสามารถสร้างแนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบงานให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในทำงานในรูปแบบใหม่ๆ พร้อมกับการสร้าง”คน” ที่มีความหลากหลายและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

  2. เน้นการเรียนรู้แบบ Workshop ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

  3. เน้นการเรียนรู้จาก Case Study (กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง)

  4. เน้นการเรียนรู้แบบสร้างแนวคิดแบบโยงความสัมพันธ์  Relational Style

หัวข้อการบรรยาย  " หลักสูตร เคล็ดไม่ลับ…. การวิเคราะห์งานและออกแบบงาน เทรนด์ HR 4.0 "

                 (Job analysis and job design of work for Trend HR. 4.0)

   Lesson 1:      ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

   Lesson 2:      ความหมายและความสำคัญของการออกแบบงาน (Job Design)

   Lesson 3:      ความสำคัญของการวิเคราะห์ และการออกแบบงาน (Job analysis and job design of work)

   Lesson 4:      เคล็ดไม่ลับ …. ในการวิเคราะห์งานและออกแบบงานตามแนวโน้มงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต (HR @ Trend 4.0)

 

กลุ่มเป้าหมาย :               ผู้บริหารและหัวหน้าทุกสายงาน /ผู้จัดการ/หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล /เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรทุกระดับเจ้าของ

                            ธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป     

จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :           30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved