วันที่                                                      หลักสูตร                                                Member   Non-Mem         สถานที่

หลักสูตร

“การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์”

(Strategic Human Resource Planning: SHRP)

 

     หลักการและเหตุผล “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” (SHRP : Strategic Human Resource Planning)” คือ การกำหนดวิธีการโดยการวางแผนงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เพื่อใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในอนาคต โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Objective) ขององค์การ ว่าองค์การต้องการบุคลากร ที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด  ด้วยวิธีการใด  และต้องพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถด้านใด  รูปแบบใดและจะควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การได้อย่างไรเพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ  

    

วัตถุประสงค์   

   1) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

   2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ หลักการ ขั้นตอน และประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

   3) เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ที่ไปเป็นแนวทางในการกำหนดและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ  

   1) ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

   2) ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ ขั้นตอน ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

   3) ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้  

  

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้เกิดการรับรู้แบบทุกคนมีส่วนร่วม  

  2. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist  เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่  

  3. เน้นการเรียนรู้แบบแนวการสร้างความรู้  Constructivist  Model. 

  4. Work shop. สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดทักษะการรับรู้

หัวข้อการบรรยาย "หลักสูตร การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์"

                 (Strategic Human Resource Planning)

   Lesson 1:      ความหมายและความสำคัญของกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

   Lesson 2:      ความจำเป็นในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

   Lesson 3:      ลักษณะที่สำคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

   Lesson 4:      ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงการกำหนดกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

   Lesson 5:      ขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

   Lesson 6:      เทคนิคและวิธีการ ในการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์

 

กลุ่มเป้าหมาย :                ผู้บริหารและหัวหน้าทุกสายงาน /ผู้จัดการ/หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล /เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรทุกระดับเจ้าของ

                             ธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนวันที่อบรม :             1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลไก การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

ในสถานประกอบการ

1) การสื่อข้อความที่มีประสิทธิภาพ

2) วิธีการร้องทุกข์ และการแก้ไขข้อร้องทุกข์

3) การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ

4) การปรึกษาหารือและการร่วมงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

- ความต้องการและความหวังของคน

- วิธีเข้ากับคนและทำงานร่วมกับคน

- จิตวิทยากลุ่มชน

- วิธีแก้ปัญหากลุ่มชน

(วันที่สอง)
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

     - วิธีปฏิบัติงานของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์เมื่อมีการเรียกร้องและการพิจารณา

แรงงาน (ขอบเขตของการให้ คำปรึกษา)

- จรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

- ข้อสังเกตจากปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved