จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันความร่วมมือระหว่าง นายจ้างและลูกจ้างเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอันดับต้นๆ เพื่อให้ทั้งสองฝ่าย ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ ไปให้ได้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ความรู้แก่ บุคลากรด้านแรงงานสัมพันธ์ ภายในองค์กร ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ให้มากที่สุด

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

การปรับปรุงสภาพการจ้างและการเจรจาต่อรอง    

2.png

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

3.png

การบริหารธุรกิจ

4.png

กลไกการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ ที่ดี ในสถานประกอบการ

5.png

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

6.png

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

7.png

การประชุมกลุ่ม เรื่องปัญหาข้อกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นคณะกรรมการลูกจ้าง

  • เป็นกรรมการร่วมปรึกษาหารือ ด้านแรงงานสัมพันธ์

  • เป็นผู้บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  • เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองและทำความตกลงตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม

   ** ผู้เข้ารับการอบรมต้องการเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร หรือ 16 ชั่วโมง จึงจะผ่าน

การอบรมและได้รับ *วุฒิบัตร (จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม รุ่นละไม่เกิน 50 ท่าน) **

หมายเหตุ

    ** ผู้เข้ารับการอบรม สามารถจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกรมแรงงาน เรื่องการกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาและวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2534

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี )