Online
training

หลักสูตร ออนไลน์

Virtual Training

Toppro คำนึงถึงประสิทธิภาพการฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้การเรียนรู้ของคุณไม่สะดุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนสดกับอาจารย์ได้ในรูปแบบ LIVE Virtual Training ซึ่งสามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้ทันที แบบ Real Time

001111.png
ขูดท้องฟ้า

ประโยชน์ของการฝึกอบรมออนไลน์

วิทยากร

โดยผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงและสามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการขององค์กร

สังคมใหม่ มุมมองใหม่ๆ

การฝึกอบรมสามารถ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์ปัญหาและสอบถามข้อสงสัยระหว่างอาจารย์กับผู้เข้าอบรมได้

เข้าถึงได้ง่าย

อบรมออนไลน์ผ่าน App zoom สะดวกและรองรับการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ เพียงเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถพกพา

ไปได้ทุกที่

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

การอบรมออนไลน์มีความสะดวก คุณสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมจากที่ทำงาน

ที่บ้านหรือระหว่างเดินทางได้

ประหยัดเวลา

การอบรมออนไลน์สามารถลดข้อจำกัดการทำงาน และประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง เรียนได้ทุกที่

มีใบ Certificate

เมื่อผู้เรียนจบคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ทันที เพื่อการันตรีความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอดได้

หมวด 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
(Human Resource Organization Development)

     การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

บทบาทหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสวัสดิการ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ

     ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคต่างๆในการสั่งงาน มอบหมายงาน เพื่อนำไปปฏิบัติได้ทันทีหลังการอบรม

     ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

     การมุ่งเน้นบริการลูกค้าด้วยใจสู่ความเป็นเลิศ

เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียน, ลูกค้าที่มีปัญหาด้วยมืออาชีพและวิธีคิดด้านบวก

     เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา

หลักการของการเป็นโค้ชและแนวทางการสอนนำไปสู่การเป็น Coaching ในทีม

     การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดเป้าหมาย ออกแบบแผนการทำงานและปฏิบัติงานตามแผนงาน

     กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้?

กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้

     เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

การพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ดีขึ้น

     กลยุทย์การบริหารคนในยุค normal

คนเป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรที่จะนำองค์กร ให้รับต่อการแข่งขันในเศรษฐกิจ

     คิดบวก ผลงานบวก

การสร้างมุมมองความคิดในเชิงบวก เพื่อปรับกระบวนการทำงานร่วมกัน

     การแก้ไขปัญหาและการตัด

สินใจ

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

     พรบ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ hr ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง

     The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (อบรม 2 วัน)

การสร้างพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นวิทยากรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ

     การพัฒนาภาวะผู้นำ

บทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำ ต้องเก่งงาน เก่งคน พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

     เทคนิคการสอนงานแบบ

On the job training

การสอนงานให้กับพนักงานใหม่และเกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน ส่งผลต่อองค์กรดีขึ้น

     9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

เทคนิคและทักษะของการเป็นหัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

     การบริหารเวลาอย่างสร้าง

สรรค์

การบริหารเวลา และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

     การบริการด้วยใจ

พัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการของพนักงานสร้างให้เป็นมาตรฐานงานบริการ

     Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

นายจ้าง ลูกจ้าง นำหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล 

WHO

WE ARE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or  double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and  drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your  users know a little more about you.

OUR MISSION

Redefining the Way 
We Move

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write a long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. 

TOPPRO TRAINING

เหมาะกับใคร?

เจ้าของธุรกิจ | แผนกทรัพยากรบุคคล 

รับพนักงานใหม่ | คัดสรรดูแลทีมงาน | การสื่อสารทีม | พัฒนาความสัมพันธ์ภายใน

เว็บให้คำปรึกษา

WHY AUTONO

A different approach, using a new method of manufacturing.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved