you-are-awesome-congratulations-business

หลักสูตร

ทักษะการเป็นวิทยากร

มืออาชีพ

คอร์สนี้...!! อาจจะเป็นเพียงหนึ่งคอร์สในประเทศไทย...

ที่คุณจะสร้างบุคลากร ให้เป็นนักสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

และเพื่อการพัฒนาก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตร

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

" Train the trainer Professional Level "

สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนสายอาชีพเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Trainer) หรือเป็นวิทยากรภายในองค์กร ต้องมีบทบาท หน้าที่ อย่างไร เพื่อให้คนฟังเข้าใจและเทคนิคการสอนให้

โดนเด่นดึงผู้ฟังได้ แบบมืออาชีพ

educational-event.jpg

คุณเป็นแบบนี้ไหม

1) อยากเป็นวิทยากร แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจุดไหนก่อน

2) ไม่รู้วิธีสื่อสารกับผู้ฟัง ดึงผู้ฟังไม่ได้

3) อยากพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือมากขึ้น

4) อยากสร้างเอกลักษณ์ จากการเป็นวิทยากรมือใหม่

5) อยากรู้เทคนิคการสอน การคุมผู้ฟังให้เป็นการสอน ให้เป็นมืออาชีพ

6) อยากเปลี่ยนสายงานเป็นวิทยากรมืออาชีพ แต่ยังไม่มีประสบการณ์

7) พูดยังไงให้เป็นธรรมชาติกับผู้ฟัง

คุณสมบัติสำหรับ

คนที่ทำอาชีพวิทยากร

1) มีความรู้ในเนื้อหา

2) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ขัน

3) ทำให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการบรรยาย

4) บุคลิกภาพการแต่งกายโดดเด่น ดูดีมีสง่า วางตัวเหมาะสมเป็นวิทยากร 

5) มีไหวพริบ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเก่ง

female-speaker-giving-presentation-hall-

“ ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ”

     วิทยากร  (สำหรับ วิทยากร หรือมีหน้าที่บรรยาย) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญ รวมทั้งทัศนคติ

ที่ดีในการทำงานถือเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญในองค์กรสามารถถ่ายทอดความรู้และอบรมบุคลากรภายในได้อย่างทั่วถึงและตรงกับเนื้อหาที่องค์กรต้องการ หากการใช้วิทยากรภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จะสามารถเจาะลึกในตัวเนื้องานและเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อยู่ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้โดยตรงกับความต้องการและเพื่อรักษาและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร รองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

meeting-mature-office-showing-presenter.

วัตถุประสงค์

ผู้อบรมสามารถออกแบบหลักสูตร
การสอนภายในงานได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างมืออาชีพ
ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ เทคนิคและความสามารถ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาคนในองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เข้ารับการอบรม เพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Attitude) และด้านทักษะ (Skill)

1) ผู้อบรมสามารถออกแบบหลักสูตร

การสอนภายในงานได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างมืออาชีพ

2) ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ เทคนิค

และความสามารถ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาคนในองค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรม

เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience     
เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario
เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario
raise-your-hand-case-you-agree.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1 :  ความรู้ความ เข้าใจ หลักการถ่ายทอดของวิทยากร

ทำไมองค์กรต้องมีวิทยากร

ความหมายและความสำคัญของวิทยากร

บทบาทภาวการณ์เป็นผู้นำของวิทยากร

คุณสมบัติของการเป็นวิทยากร

บทบาทของวิทยากรภายในสำคัญต่อความสำเร็จของใครบ้าง?

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นวิทยากร

ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้

ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคน

Module 2 : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

เป้าหมายของการฝึกอบรมและหลักการถ่ายทอด

พฤติกรรมผู้เรียนที่วิทยากรต้องเรียนรู้และรับมือ

การสร้างบรรยากาศ และปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้

จุดแข็งของวิทยากรที่ควรมีและจำเป็นต้องมี

เทคนิค (เพิ่มเติม) ที่วิทยากรควรใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

เทคนิคการการสอนอย่างไรให้ผู้ฟังสนใจและนำไปปฏิบัติจริง

เทคนิค 7 ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนการสอน

Module 3 : การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่จําเป็นสําหรับวิทยากรฝึกอบรม

วิธีการสร้างความมั่นใจ สำหรับมือใหม่ สู่มืออาชีพ

บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน และจิตวิทยาในการสอน

บุคลิกภาพของวิทยากร การเดิน/ การทรงตัว/การใช้สายตา/การแสดงสีหน้า/การแต่งกาย

เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ

boss-is-here-group-people-business-confe

Module 4 : กลยุทธ์การเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ

กระบวนการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

การวางแผนและการเขียนแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการเรียนรู้และการวางแผนเนื้อหาฝึกอบรม

การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

ติดอาวุธให้กับวิทยากรภายในอย่าง

มืออาชีพ

Module 5 : ฝึกปฏิบัติ การออกแบบ (Learning Design) กับการวางแผนการสอนและการสร้างสื่อการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

ทักษะการออกแบบ (Learning Design) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ 15 นาทีแรกในการสอนงาน

เทคนิคการสร้างกลยุทธ์โดยการออกแบบ PowerPoint และสื่อการสอน

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Context) เชื่อมโยงเนื้อหาก (Content) ให้น่าสนใจ

Module 6 : ฝึกปฏิบัติการบรรยายหัวข้อต่างๆ

การวิเคราะห์ผู้ฟัง

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

การเปิด/ปิดให้ประทับใจ

เทคนิคในการรับมือกับคำถามจาก ผู้เข้าอบรม/ผู้ฟัง

เทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น

ภาพบรรยากาศ

หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

1/1

กำหนดการ

วันที่ 1

(09.00-16.00)

Module 1 : ความรู้ความ เข้าใจ หลักการถ่ายทอดของวิทยากร

Module 2 :  การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

วันที่ 2

(09.00-16.00)

Module 3 : การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่จําเป็นสําหรับวิทยากรฝึกอบรม

Module 4 : กลยุทธ์การเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ

วันที่ 3

(09.00-16.00)

Module 5 : Workshop 1  ฝึกปฏิบัติ การออกแบบ (Learning Design) กับการวางแผนการสอนและการสร้างสื่อการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

Module 6 : Work Shop 2  ฝึกปฏิบัติการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ  

อบรม การเป็นวิทยากร.JPG

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

17

05

2021

วันที่
เดือน พฤษภาคม
ปี 2564

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved